Polityka prywatności i przechowywanie danych osobowych

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma INFLUENCER 50PLUS SP.Z O.O. z siedzibą w Warszawie (03-550) przy ul. Remiszewskiej 20/19, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000728218, właściciel sklepu i serwisu internetowego pod nazwą MAREK BAZAREK.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych: kontakt@marekbazarek.com lub formularz kontaktowy na stronie www.marekbazarek.com

2 Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

Twoje dane pozyskujemy z chwilą rejestracji Twojego konta i wypełniania przez Ciebie profilu użytkownika na naszej stronie internetowej www.marekbazarek.com

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez serwis MAREK BAZAREK?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:

- założenia i zarządzania Twoim kontem

- obsługi zamówień, które do nas kierujesz

- rozliczania się z Tobą, wpłacania na Twoje konto należności

- kontaktowania się z Tobą, w tym na potrzeby świadczonych usług

- komunikacji w ramach działań marketingowych i promocyjnych

Twoje dane osobowe będziemy mogli przetwarzać dopóki nie wycofasz swojej zgody. Zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie Twojej zgody będzie równoznaczne z usunięciem Twojego konta w naszym serwisie www.marekbazarek.com, gdyż nie mogąc przetwarzać Twoich danych osobowych nie będziemy także mogli realizować umowy i świadczyć wobec Ciebie usług.

Aby móc świadczyć dla Ciebie usługi potrzebujemy następujące Twoje dane:

- imię i nazwisko

- adres email

- adres zamieszkania

- numer konta bankowego

4. MAREK BAZAREK nie udostępnia żadnych z Twoich danych osobowych stronom trzecim

chyba że:

- otrzymamy zgodę użytkownika na udostępnienie jego danych

- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie

- witryna zostanie wykupiona przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami, a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi zobowiązanie prawne

 

5. Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

● w odniesieniu do żądania sprostowania danych - gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

● w odniesieniu do żądania usunięcia danych - gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku

● w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

● w odniesieniu do żądania przeniesienia danych - przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Każdy użytkownik ma prawo żądać poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych baz danych. Żądanie należy skierować za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@marekbazarek.com, podając informację, którego konta lub jakich danych dotyczy żądanie. W przypadku, gdy użytkownik żąda usunięcia swoich danych osobowych, administrator dokonuje tzw. anonimizacji konta, czyli usunięcia z bazy danych informacji przypisanych do konta (imię, nazwisko, adres e-mail). Operacja ta nie dotyczy informacji powiązanych tzn. nie powoduje usunięcia danych z wystawionych i pozostających w systemie dowodów zakupów, czy zapisanej z użytkownikiem korespondencji.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

● przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś

● Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych, rozliczeniowych i archiwizacyjnych.

Dla celów marketingowych przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu.