Regulamin
Regulamin współpracy w zakresie ekspozycji i sprzedaży towarów w komisie  MAREK BAZAREK.

Obowiązuje od 2 lutego 2023

 1. Definicje

  1. MAREK BAZAREK: komis odzieżowy znajdujący się przy ul. Belgradzkiej 12 w Warszawie (02-793), będący własnością i prowadzony przez MAREK BAZAREK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-793) przy ul. Belgradzkiej 12, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000728218, zwany też Komisem

  2. Komitent: osoba fizyczna wystawiająca na sprzedaż swoje towary w komisie MAREK BAZAREK i  najmująca w tym celu Moduł(y) sprzedażowy(e) dla ich ekspozycji

  3. Kupujący - osoba dokonująca zakupów produktów wystawionych na sprzedaż w komisie MAREK BAZAREK

  4. Moduł sprzedażowy (zwany także modułem): stojak, półka, pakiet produktów lub inna przestrzeń wykupione, jako przestrzeń ekspozycji w komisie MAREK BAZAREK, na której Komitent wystawia swoje rzeczy do sprzedaży 

  5. Strona Internetowa: strona internetowa www.marekbazarek.com, na której Komitent może dokonać  rejestracji swojego konta, zamówienia modułu sprzedażowego, opłacić zarezerwowany moduł oraz sporządzić listę produktów do wystawienia w komisie MAREK BAZAREK 

  6. Towar/Towary/Produkt/Produkty: to przedmioty (ubrania i dodatki) wystawione przez Komitenta w komisie MAREK BAZAREK na sprzedaż

  7. Rejestracja: założenie konta dokonywane przez Najemcę, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, na stronie internetowej www.marekbazarek.com

  8. Zamówienie: zamówienie modułu sprzedażowego w komisie MAREK BAZAREK dokonywane przez Komitenta poprzez wybranie odpowiedniego modułu i terminu najmu na stronie internetowej www.marekbazarek.com , bezpośrednio w komisie, telefonicznie lub drogą mailową.

  9. Regulamin: niniejszy regulamin komisu odzieżowego MAREK BAZAREK z włączeniem strony internetowej www.marekbazarek.com

  10. Cennik: ceny najmu modułów oraz usług dodatkowych oferowanych przez komis MAREK BAZAREK, dostępny na stronie www.marekbazarek.com  oraz w siedzibie komisu na ul. Belgradzkiej 12 w Warszawie (02-793). Ceny najmu oferowane poprzez stronę internetową mogą różnić się od cen oferowanych bezpośrednio w komisie.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Komis MAREK BAZAREK świadczy usługę sprzedaży komisowej odzieży i dodatków na rzecz Komitentów, do których powyższe towary należą. Ekspozycja oferowanych towarów  odbywa się na wynajętych w tym celu modułach sprzedaży. W zamian za realizację powyższych usług MAREK BAZAREK pobiera prowizję od sprzedanych towarów oraz opłatę za wynajem modułów sprzedażowych do ich ekspozycji,  zgodnie z cennikiem.

  2. Komis MAREK BAZAREK nie gwarantuje wysokości sprzedaży produktów Komitentów.

  3. Składając zamówienie Komitent akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie

 3.  Najem modułów sprzedażowych

  1. Okres najmu modułu sprzedażowego każdorazowo określa Zamówienie

  2. Zamówienia modułu można dokonać

   1. na miejscu w komisie ul. Belgradzka 12, 02-793 Warszawa

   2. telefonicznie pod numerem 780 470 470

   3. mailowo na adresl kontakt@marekbazarek.com

   4. przez stronę www.marekbazarek.com, przy czym zasady składania zamówień przez stronę www są opisane osobno w punkcie 4 regulaminu.

  3. Zamówiony moduł należy opłacić z góry gotówką, kartą płatniczą, BLIK-iem lub przelewem. MAREK BAZAREK może zagwarantować rezerwację modułu dopiero z chwilą otrzymania pełnej płatności

  4. Zamówienie wybranego modułu jest każdorazowo potwierdzane dokumentem “Zamówienie”

  5. Opłaty za moduł naliczane są zgodnie z cennikiem

 4. Najem modułów sprzedażowych przez stronę internetową www.marekbazarek.com

  1. Modułu sprzedażowy można wynająć również poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i formularza zamówienia oraz opłacenie modułu na stronie internetowej www.marekbazarek.com.

  2. Opłata za cały okres najmu modułu naliczana jest zgodnie z cennikiem.

  3. Komitent, który zamówił i opłacił najem przez stronę www.marekbazarek.com może zrezygnować z opłaconego najmu do 48 godzin przed jego rozpoczęciem bez ponoszenia kosztów. W przypadku rezygnacji na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem okresu najmu Komitentowi przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty najmu. Opłata nie może zostać zwrócona jeśli okres najmu się rozpoczął. Decyzja o rezygnacji musi zostać przesłana na adres kontakt@marekbazarek.com z adresu email podanego podczas rejestracji konta. W tytule należy wpisać słowo REZYGNACJA.

  4. Komitent dokonując zamówienia, wybiera odpowiedni termin oraz moduł najmu. Wskazany moduł system przydziela automatycznie, uwzględniając wszystkie wolne w wybranym terminie. Nie ma możliwości samodzielnego wybrania modułu najmu w konkretnym miejscu w komisie.

  5. Obowiązkiem Komitenta jest wprowadzenie na stronie internetowej towarów, które zamierza wystawić na sprzedaż w komisie MAREK BAZAREK. Jest to warunek konieczny, by pracownik komisu mógł przygotować etykiety cenowe dla towarów Komitenta.

 5. Dostarczenie, ekspozycja i wymiana produktów w komisie

  1. W MAREK BAZAREK Komitent może sprzedawać towary będące jego wyłączną własnością i będące w jego posiadaniu od minimum 6 miesięcy, a także wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

  2. Nie zezwala się na sprzedaż przez Komitenta produktów innych, niż ubrania, buty i dodatki; w szczególności dotyczy to: artykułów spożywczych, alkoholu i narkotyków, tytoniu, broni, noży, nielegalnych kopii, materiałów pornograficznych, materiałów niebezpiecznych np. butli gazowych i innych materiałów łatwopalnych

  3. komis MAREK BAZAREK prowadzi sprzedaż na rzecz Komitenta, ale bez jego udziału

  4. Obowiązkiem Komitenta jest dostarczenie towarów do komisu MAREK BAZAREK po uprzednim uzgodnieniu terminu ich dostarczenia z obsługą komisu. Towary można dostarczyć począwszy od dnia rozpoczęcia najmu w godzinach pracy komisu, nie później jednak niż na  godzinę przed zamknięciem lokalu. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z personelem Komisu,  towary można dostarczyć w dzień poprzedzający rozpoczęcie najmu.

  5. MAREK BAZAREK wystawia dokument potwierdzający listę wstawionych do komisu towarów wraz z ich cenami. 

  6. Obowiązkiem Komitenta jest oznakowanie towarów etykietami cenowymi. Komitent  może używać jedynie etykiet cenowych, które otrzyma od pracownika sklepu w chwili fizycznego wystawiania towarów. Przygotowane etykiety cenowe są niezbędne do poprawnej identyfikacji towarów i rozliczeń z Komitentem.

  7. Komitent może zlecić oznakowanie towarów etykietami obsłudze Komisu. Usługa taka jest odpłatna w/g stawek cennikowych.

  8. Produkty bez etykiety zostaną umieszczone na półkach “rzeczy nieoznaczonych”. Jeśli towary te nie będą odebrane w ciągu 30 dni od znalezienia się na takiej półce, zakłada się że towar został porzucony i komis MAREK BAZAREK zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi według uznania.

  9. Towary Komitenta mogą być umieszczone tylko na wskazanym przez pracownika Komisu module, zgodnie z opłaconym przez Komitenta zamówieniem.

  10. Towary wystawiane przez Komitenta na sprzedaż powinny być w dobrym stanie, czyste, niepoplamione i bez uszczerbków

  11. Jeśli opłacone zamówienie na to pozwala, w trakcie jego trwania Komitent może uzupełniać moduł nowymi produktami w miejsce sprzedanych. Może też część produktów wycofać i wymienić na inne. Działania te należy wcześniej uzgodnić z personelem komisu w celu odnotowania ich w systemie i wydrukowania nowych etykiet.

  12. Obowiązkiem komisu MAREK BAZAREK jest stałe utrzymywanie porządku w lokalu, profesjonalna obsługa klientów, zapewnienie podstawowego dozoru oraz utrzymanie systemu informatycznego niezbędnego do sprzedaży.

 6. Ustalanie cen wystawianych towarów oraz przeceny

  1. Komitent decyduje za jaką cenę wystawia swoje towary. Komitent może opcjonalnie skorzystać z doradztwa cenowego personelu MAREK BAZAREK.

  2. Ceny dla kupujących podane na etykietach z zasady nie podlegają negocjacjom. Komitent może jednak udzielić komisowi MAREK BAZAREK upoważnienia do obniżenia ceny produktów, z którego Komis będzie mógł skorzystać w uzasadnionych przypadkach.

  3. W trakcie trwania najmu Komitent ma prawo dokonania przeceny swoich towarów, nie częściej jednak niż raz w tygodniu. Taką przecenę Komitent może zgłosić na miejscu, mailem lub przez telefon. Personel komisu dokona odpowiedniej korekty na etykietach cenowych oraz w systemie informatycznym

  4. Osobami, które mogą dokonywać zmian na etykietach cenowych są tylko pracownicy komisu.

 7. Przedłużenie okresu najmu

  1. Najem modułu sprzedażowego może zostać przedłużony i/ lub rozszerzony o nowe moduły pod warunkiem dostępności miejsca i uiszczenia opłaty.

  2. Komitenci chcący przedłużyć najem tych samych modułów mają pierwszeństwo w ich zamówieniu, pod warunkiem zgłoszenia takiej prośby do personelu komisu najpóźniej na 3 dni przed końcem bieżącego najmu

  3. Komis może wyrazić zgodę na opłacenie przedłużenia najmu częściowo lub w całości za środków należnych ze sprzedaży towarów Komitenta. Komitent chcący skorzystać z takiej formy rozliczenia wyraża zgodę na dokonanie stosownych kompensat.

 8. Zakończenie najmu i odbiór towarów

  1. Wraz z  zakończeniem okresu najmu Komitent ma obowiązek odebrać swoje towary i zwolnić wynajmowany moduł  najpóźniej w ostatnim dniu najmu, nie później niż jedną godzinę przed zamknięciem komisu, na własny koszt.

  2. w przypadku nieodebrania towarów w powyższym terminie komis zastrzega sobie prawo do zdjęcia towarów komitenta z wynajętego modułu i przeniesienia ich w inne miejsce.

  3. Jeżeli Komitent nie odbierze towarów w przeciągu 48 godzin od zakończenia najmu 

   1. komis zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty z tytułu przechowywania produktów w wysokości 11 zł za każdy dzień zwłoki.

   2. Jednocześnie komis zastrzega sobie prawo do dalszej sprzedaży pozostawionych towarów do czasu ich odebrania przez Komitenta.

   3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Komitenta i nie mają zastosowania zapisy Regulaminu punkt 9.c, dotyczące zachowania należytej staranności po stronie komisu MAREK BAZAREK. Przedmioty nieodebrane przez Komitenta w terminie,  przechowywane w komisie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego art.773, 769, 551.

  4. Jeśli Komitent zgłosi się po odbiór swoich towarów po upływie okresu najmu, wówczas Komitent może odebrać swoje towary po uprzednim uregulowaniu należności komisu z tytułu kosztów przechowywania towarów.

  5. Należność ze sprzedaży towarów Komitenta będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie należnych prowizji i opłat Komisu.

 9. Zabezpieczenia towaru

  1. MAREK BAZAREK dokłada starań w celu zabezpieczenia towaru wystawionego przez Komitenta, stosując, między innymi, system monitoringu kamer, system alarmowy oraz bramki antykradzieżowe wraz z klipsami antykradzieżowymi.

  2. Na życzenie Komitenta, pracownik komisu MAREK BAZAREK udostępni Komitentowi klipsy antykradzieżowe.

  3. Komis MAREK BAZAREK nie ponosi odpowiedzialności, jeśli mimo dochowania należytej staranności doszło do utraty lub uszkodzenia towaru oddanego w komis, w tym także na skutek siły wyższej lub gdy szkoda powstała z winy Komitenta.

 10. Prowizja i rozliczenie z Komitentem

  1. Od towarów sprzedanych, komis MAREK BAZAREK  pobiera prowizję w wysokości 25% ceny, za którą zostały one sprzedane.

  2. W dniu odbioru towarów z komisu zostanie przedstawiony Komitentowi dokument rozliczający sprzedaż komisową i wskazujący należność dla Komitenta po potrąceniu kwoty prowizji. Obowiązkiem Komitenta jest zaakceptowanie powyższego dokumentu lub zgłoszenie ewentualnych uwag, które strony postarają się rozstrzygnąć od ręki.

  3. Wypłata środków za sprzedane towary w kwocie zaakceptowanej przez Komitenta w dokumencie rozliczającym będzie dokonana w terminie do 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych) od momentu akceptacji dokumentu, bezpośrednio na konto bankowe Komitenta wskazane w umowie.

  4. W przypadku dłuższych najmów strony mogą ustalić inne sposoby i terminy rozliczeń.

 11. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje należy kierować drogą mailową na adres kontakt@marekbazarek.com lub bezpośrednio do personelu komisu przy ul.Belgradzkiej 12 w Warszawie.

  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu reklamowanego zdarzenia, najpóźniej 48 godzin od jego wystąpienia.

  3. Zgłaszając reklamację należy podać:

   1. Imię i Nazwisko Komitenta

   2. Rodzaj modułu i czas najmu

   3. Opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji

  4. Odpowiedź dotycząca zgłoszonej reklamacji zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji konta lub w umowie komisu.

 12. Pozostałe

  1. Wszelkie spory pomiędzy Komitentem, a komisem MAREK BAZAREK będą rozstrzygane zgodnie z prawem cywilnym przez sąd zgodny z siedzibą spółki będącej właścicielem komisu MAREK BAZAREK

  2. Kontakt z komisem  MAREK BAZAREK

   1. komis stacjonarny: ul.Belgradzka 12, 02-793 Warszawa

   2. e-mail: kontakt@marekbazarek.com

   3. telefon: 780 470 470