Regulamin

Regulamin ustala zasady i warunki współpracy w zakresie wynajmowania powierzchni dla ekspozycji i sprzedaży towarów w komisie modowym MAREK BAZAREK

1.     Definicje

*   MAREK BAZAREK to działalność handlowo-usługowa prowadzona przez INFLUENCER 50PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-550) przy ul. Remiszewskiej 20/19, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000728218

*   Sklep MAREK BAZAREK: stacjonarny sklep i komis modowy znajdujący się przy ul. Belgradzkiej 12 w Warszawie (02-793), w którym MAREK BAZAREK wynajmuje Najemcy powierzchnię dla ekspozycji i sprzedaży towarów Najemcy

*   Najemca to osoba wynajmująca powierzchnię dla ekspozycji i sprzedaży swoich towarów w sklepie MAREK BAZAREK

*   Powierzchnia najmu zwana także modułem najmu: stojak lub półka wykupione, jako przestrzeń w sklepie MAREK BAZAREK, na której Najemca wystawia swoje rzeczy do sprzedaży przez sklep MAREK BAZAREK

*   Strona Internetowa: strona internetowa www.marekbazarek.com, na której Najemca dokonuje rejestracji swojego konta, rezerwacji powierzchni oraz opłaca zarezerwowaną powierzchnię najmu

*   Towar/Towary/Produkty: to przedmioty (ubrania i dodatki) wystawione przez Najemcę w sklepie MAREK BAZAREK na sprzedaż

*   Rejestracja: założenie konta dokonywane przez Najemcę, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, na stronie internetowej www.marekbazarek.com

*   Rezerwacja: rezerwacja powierzchni najmu w sklepie MAREK BAZAREK dokonywana przez Najemcę poprzez wybranie odpowiedniego modułu najmu i terminu najmu na stronie internetowej www.marekbazarek.com

*   Regulamin: niniejszy regulamin MAREK BAZAREK

*   Cennik: ceny najmu modułów w sklepie MAREK BAZAREK, dostępne na stronie www.marekbazarek.com 

 

2. Najem powierzchni

 

   2.1 W sklepie MAREK BAZAREK Najemca może sprzedawać towary będące jego wyłączną własnością. Za dostarczenie do sklepu i ekspozycję przedmiotów na wynajętej powierzchni najmu odpowiedzialny jest Najemca, a sklep MAREK BAZAREK prowadzi sprzedaż bez udziału Najemcy

   2.2 Wynajem powierzchni najmu dokonuje się poprzez wypełnienie formularzy: rejestracyjnego i rezerwacyjnego oraz opłacenie wynajętej powierzchni na stronie internetowej www.marekbazarek.com.

   2.3 Opłata za cały okres najmu powierzchni naliczana jest zgodnie z cennikiem. Długość okresu najmu Najemca wybiera podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.marekbazarek.com. Najemca może zrezygnować z opłaconego najmu do 48 godzin przed jego rozpoczęciem bez ponoszenia kosztów. W przypadku rezygnacji na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem okresu najmu Najemcy przysługuje zwrot w wysokości 50% czynszu najmu. Opłata nie może zostać zwrócona jeśli okres najmu się rozpoczął. Decyzja o rezygnacji musi zostać przesłana na adres kontakt@marekbazarek.com z adresu email podanego podczas rejestracji konta. W tytule należy wpisać słowo REZYGNACJA.

   2.4 Najemca dokonując rezerwacji powierzchni najmu, wybiera odpowiedni termin oraz moduł najmu. Wskazany moduł najmu system przydziela automatycznie, uwzględniając wszystkie wolne w wybranym terminie. Nie ma możliwości samodzielnego wybrania modułu najmu w konkretnym miejscu w sklepie.

   2.5 Obowiązkiem Najemcy jest wprowadzenie na stronie internetowej towarów, które zamierza wystawić na sprzedaż w sklepie MAREK BAZAREK. Jest to warunek konieczny, by pracownik sklepu mógł przygotować etykiety cenowe dla towarów Najemcy.

   2.6 Obowiązkiem Najemcy jest dostarczenie towarów do sklepu MAREK BAZAREK najpóźniej na 2 godziny przed zamknięciem sklepu.

   2.7  Najemca może używać jedynie etykiet cenowych, które otrzyma od pracownika sklepu w chwili fizycznego wystawiania towarów. Przygotowane etykiety cenowe są niezbędne do poprawnej identyfikacji towarów Najemcy i rozliczenia z nim

   2.8 Produkty bez etykiety zostaną umieszczone na półkach “rzeczy nieoznaczonych”. Jeśli towary te nie będą odebrane w ciągu 30 dni od znalezienia się na takiej półce, zakłada się że towar nie posiada właściciela i przechodzi na własność sklepu MAREK BAZAREK

   2.9 Towary Najemcy mogą być umieszczone tylko na wyznaczonym przez pracownika sklepu MAREK BAZAREK module najmu (przydzielonym przez system), zgodnie z wykupioną przez Najemcę rezerwacją

   2.10 Towary wystawiane przez Najemcę na sprzedaż powinny być czyste i niepoplamione

   2.11  Po zakończeniu okresu najmu Najemca ma obowiązek odebrać swój towar w ciągu 48 godzin, na własny koszt, ze sklepu MAREK BAZAREK. Zdjęcie towaru z modułu najmu, zarówno przy przenoszeniu towaru na innym moduł (przedłużenie okresu najmu), jak również w przypadku zakończenia okresu najmu; musi się odbyć najpóźniej dwie godziny przed zamknięciem sklepu MAREK BAZAREK w ostatnim dniu okresu najmu. Jest to odpowiedzialnością Najemcy. W przypadku nie dopełnienia w/w czynności, MAREK BAZAREK zastrzega sobie prawo do usunięcia towarów Najemcy z modułu najmu i magazynowania ich za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem MAREK BAZAREK

   2.12 Przedmioty magazynowane w sklepie po zakończeniu okresu najmu i nieodebrane przez właściciela w ciągu 30 dni podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego art.773, 769, 551

   2.13 Nie zezwala się na sprzedaż przez Najemcę produktów innych, niż ubrania i dodatki; w szczególności dotyczy to: artykułów spożywczych, alkoholu i narkotyków, tytoniu, broni, noży, nielegalnych kopii, materiałów pornograficznych, materiałów niebezpiecznych np. butli gazowych i innych materiałów łatwopalnych

   2.14 Obowiązkiem sklepu MAREK BAZAREK jest stałe utrzymywanie porządku w sklepie, profesjonalna obsługa klientów, zapewnienie podstawowego dozoru oraz utrzymanie systemu informatycznego niezbędnego do sprzedaży

   2.15 Najemca dokonując rezerwacji i opłaty na stronie internetowej www.marekbazarek.com akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie

   2.16 Wszelkie reklamacje dotyczące powierzchni najmu należy kierować drogą mailową na adres kontakt@marekbazarek.com lub bezpośrednio do personelu sklepu przy Belgradzkiej 12 w Warszawie. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu reklamowanego zdarzenia, najpóźniej 48 godzin od jego wystąpienia. Zgłaszając reklamację należy podać:

            - Imię i Nazwisko Najemcy

            - Okres i moduł najmu

            - Opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej reklamacji zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji konta.

3. Zabezpieczenia Towaru

   3.1 MAREK BAZAREK dokłada starań w celu zabezpieczenia towaru wystawionego przez Najemcę, stosując system monitoringu kamer, system alarmowy oraz bramki antykradzieżowe wraz z klipsami antykradzieżowymi. MAREK BAZAREK nie ponosi jednak odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru w okresie  najmu, w tym także na skutek siły wyższej

   3.2 Na życzenie Najemcy, pracownik sklepu MAREK BAZAREK wyda Najemcy klipsy antykradzieżowe

4. Prowizja i rozliczenie z Najemcą

   4.1 Od towarów sprzedanych w okresie najmu, MAREK BAZAREK  pobiera prowizję w wysokości 25% brutto (zawiera VAT). Kwota prowizji zostanie pobrana z kwoty do wypłaty za sprzedany towar Najemcy

   4.2 Wypłata środków za sprzedany towar (po odliczeniu prowizji należnej sklepowi MAREK BAZAREK) jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe Najemcy wskazane w formularzu rezerwacji, w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu okresu najmu

   4.3 Nie ma możliwości rozliczenia sprzedaży i prowizji gotówką

5. Pozostałe

Wszelkie spory pomiędzy Najemcą, a sklepem MAREK BAZAREK będą rozstrzygane zgodnie z prawem cywilnym przez sąd zgodny z siedzibą MAREK BAZAREK

6.  Kontakt ze sklepem MAREK BAZAREK

 

            sklep stacjonarny:                   ul.Belgradzka 12, 02-793 Warszawa

            e-mail:                                     kontakt@marekbazarek.com

            telefon:                                    780 470 470